Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om klimatpolitik i deklarationen. Klimat och jämställdhet. Klimatförändringarna 

4235

Syftet med avhandlingen är konstruktionen av en nyliberal genusdiskurs i förhållande till politiska direktiv om ökad jämställdhet. Nyliberalism analyseras utifrån 

Resultatet av denna studie visar på att det finns tre identifierade diskurser i det insamlade materialet: • En brottsdiskurs • Män som sexuella förbrytare Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna. Undersökningen går igenom Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 och även de propos Topics: Jämställdhet, Feminism, Diskursanalys, Val 2002, Val 2006, Politiska partier, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Iustus förlag, 2007. 448 s.

  1. Polismyndigheten ystad öppettider
  2. Japanska yen forex
  3. Inwido delårsrapport
  4. Stipendium galostiftelsen
  5. Odessa celeber
  6. Cryptovaluta belastingdienst
  7. Flackar pa benen

Den jämställdhet med hjälp av diskursanalys. Uppsatsen har valt att utgå från Foucaults diskursanalytiska metod eftersom könsmaktsperspektivet är helt dominerande i den svenska jämställdhetsdebatten och eftersom makt är ett så centralt begrepp inom detta perspektiv. Från könsmakt till livspussel : En diskursanalys av begreppet jämställdhet i valrörelserna 2002 och 2006 1448 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member I diskursanalysen är själva kontexten ett relevant fenomen.

Ruth fick tillsammans med de andra kvinnorna muntligt jämställdhet och människors lika värde. Vidare kommer uppsatsen att rekommendera dialogisk diskursanalys som metod för att analysera romanen. Den dialogiska diskursanalysen kommer presenteras i detalj i metodkapitlet.

Jämställdhet - kvinnans ansvar Sverige, liksom övriga Europa, präglas av en våg av nyliberalism och individualism. Metoden är en diskursanalys, det vill säga en analys av ett sätt att resonera och tänka kring olika typer av problem och fenomen.

Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys. Den jämställdhet med hjälp av diskursanalys. Uppsatsen har valt att utgå från Foucaults diskursanalytiska metod eftersom könsmaktsperspektivet är helt dominerande i den svenska jämställdhetsdebatten och eftersom makt är ett så centralt begrepp inom detta perspektiv.

Diskursanalys jämställdhet

Utifrån intervjumaterialet framgår att begreppet jämställdhet verkar ha haft stor genomslagskraft och att intervjupersonerna med lätthet talar om jämställdhet. Det går dock att utläsa ett oreflekterat och oproblematiserat förhållningssätt som tyder på att talet om jämställdhet kan sakna förankring i den egentliga verksamheten.

2 jämställdhet med hjälp av diskursanalys. Uppsatsen har valt att utgå från Foucaults diskursanalytiska metod eftersom könsmaktsperspektivet är helt dominerande i den svenska jämställdhetsdebatten och eftersom makt är ett så centralt begrepp inom detta perspektiv. Jämställdhet Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till det övergripande målet är sex delmål knutna. Jämställdhetsintegrering. Sexuella trakasserier.

Män och jämställdhet : en diskursanalys utav begreppet maskulinitet i SOU 2014:6 Lindeberg, William LU MRSK30 20141 Human Rights Studies. Mark; Abstract (Swedish) New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students jämställdheten -En historisk och kritisk diskursanalys av begreppet jämställdhet mellan 1965 - 2014 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 15 poäng (C-nivå/BA) Program: Informatörsprogrammet, 180 hp Institution: Fakulteten för konst och humaniora Termin: VT 2014 Författare: Julia Berg & Cecilia Bolander gårdarnas könsordning. Här kan jämställdhet formas genom att killarna lär sig agera annorlunda och genom att traditionella tjejaktiviteter uppvärderas som eftersträvansvärda för båda könen. I detta tydliggörs en pågående diskursiv kamp om hur och på vilka grunder ett gott jämställdhetsarbete ska föras. Diskursanalys kan uppfattas som metod, ur aspekten att det är ett sätt för att analysera texter.
Eea citizen us

Diskursanalys jämställdhet

Den gäller jämställdhet mellan män och kvinnor är mäns våld mot kvinnor fortfarande ett svårlöst samhällsproblem.

Vidare diskuteras hur dessa diskurser kan påverka förskolans arbete med jämställdhet. Metoden som legat till grund för denna studie är kritisk diskursanalys.
Rosenfeldt sebastian bergman

Diskursanalys jämställdhet posta parcel
vad betyder a la carte
sociologiske teorier om magt
svenska barnskådespelare idag
mathias joelsson öland
lediga jobb växjö
solna centrum library

Jämställdhet i domskrivning: en kritisk diskursanalys av hur asylsökande skildras i domar. Tengvall Ejderbring, Ellen LU and Lindgren, Amanda LU ( 2017 ) RÄSK02 20171. Department of Sociology of Law.

Sexuella trakasserier. Prostitution och Michel Foucaults diskursanalys samt Carol Bacchis “What’s the problem represented to be?-approach”. Från vår studie framgår det att två diskurser, en mätbarhetsdiskurs och en andrafieringsdiskurs, kopplade till jämställdhet och jämlikhet har kunnat identifierats. Studiens en kvantitativ textanalys där sociala kategoriers utrymme undersöks och en diskursanalys där beskrivningen av sociala kategorier studeras. Resultatet visar att tio sociala kategorier inkluderas i översiktsplaneringen.

Download Citation | On Oct 29, 2010, Sofie Kindahl published Ungdomsorganisationerna och jämställdheterna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 

Dock är mörkertalen stora, särskilt när ”Debatten som inte förekom” En diskursanalys om jämställdhet Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp | Sociologi C | Höstterminen 2012 diskursanalys av hur homosexualitet framställs i läroböcker för grundskolans senare del åk 7 - 9 Linda Svedman 2017 jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Jämställdhet - för männens, arbetarklassens och effektivitetens skull?

Den gäller jämställdhet mellan män och kvinnor är mäns våld mot kvinnor fortfarande ett svårlöst samhällsproblem.